Context

Er wordt erg veel belang gehecht aan afstemming met andere betrokkenen in de zorg: school, CLB, GON-begeleiding, logopedisten, etc.

Als dit aangewezen is, wordt extra hulp en ondersteuning gezocht. Er wordt intensief samengewerkt met (jeugd)psychiaters, thuisbegeleidingsdiensten, centra geestelijke gezondheidszorg, e.d.